Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MMR – Vláda schválila technickou novelu o zadávání veřejných zakázek

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou na svém jednání schválili zástupci vlády, vyjasňuje některá pravidla a snižuje administrativní zátěž. Změny navrhované v novele jsou nezbytné pro zefektivnění zadávání veřejných zakázek. Schválením novely se Česká republika přiblížila evropskému standardu v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Schválené změny:

 1. změny upřesňující transpozici zadávacích směrnic:
  • dochází k úpravě § 19 odst. 3, který reguluje způsob určení předpokládané hodnoty veřejné zakázky pravidelné povahy v případech, kdy je jednotková cena předmětu v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje plnění opakovaně podle svých aktuálních potřeb
  • upřesňují se pravidla pro písemnou komunikaci v zadávacím řízení, kdy je na základě odůvodněného stanoviska Evropské komise na několika místech výslovně vyžadováno předložení písemných dokumentů a ústní komunikace je v obecné rovině připuštěna pouze v případě nepodstatných sdělení
 2. změny vedoucí ke zpřesnění některých institutů a vyjasnění pravidel:
  • dochází k zpřesnění právní úpravy propojených institutů zadávací lhůty a jistoty, neboť jejich současná regulace se jeví být nepřiměřeně přísná, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že záruční listiny v případě složení jistoty formou bankovní záruky jsou již vystavovány v elektronické podobě
  • ve vztahu k předkládání dokladů prokazujících splnění kvalifikace – nebude nadále vyžadováno, aby byly vybraným dodavatelem vždy předloženy originály dokladů o jeho kvalifikaci
  • ve zjednodušeném režimu dochází k vyjasnění terminologie
  • zpřesnění úpravy prokazování splnění podmínek účasti u dodavatelů přistupujících do zavedeného dynamického nákupního systému
  • zpřesnění úpravy pro zadávání zakázek na základě rámcových dohod a v dynamickém nákupním systému 
 3. změny, které mají za cíl snížení administrativní zátěže: 
  • zadavatel bude nově oprávněn poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přístup k dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, nebude tak již tedy nutné takto zpřístupněnou dokumentaci Úřadu zasílat
  • zadavatel nebude muset vyžadovat originály dokladů prokazujících kvalifikaci před uzavřením smlouvy 
 4. rozšíření práv účastníků:
  • účastníkům zadávacího řízení se umožňuje požadovat po zadavateli poskytnutí údajů z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení a údajů rozhodných pro posouzení délky zadávací lhůty 
 5. změny odstraňující nepřiměřenou přísnost právní úpravy:
  • umožnění uzavírat rámcové dohody i na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu, neboť pro omezení v tomto směru není dán žádný věcný důvod
  • je odstraňován 50% limit pro změnu smlouvy podle § 222 odst. 5 a 6, resp. hodnotu změny, neboť dostatečná limitace změny je již obsažena v § 222 odst. 9, kde je maximální možný nárůst ceny veřejné zakázky v důsledku změn podle § 222 odst. 5 a 6 limitován 30 %.  
 6. čistě formální změny opravující zjevné chyby, případně zjednodušující srozumitelnost textu:
  • jsou odstraňovány legislativně technické chyby a nedostatky, které však nemají žádný věcný dopad na práva a povinnosti adresátů dotčených norem

Zdroj: mmr.cz