Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

Nabídka služeb

Nabízíme administraci veřejných zakázek, dotací a změn. Věnujeme se také ostatním souvisejícím činnostem, které úzce souvisí a administrací investičních projektů jako např. výkon technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP na staveništi.

Veřejné zakázky

Nabízíme Vám kompletní servis při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Nemusíte ztrácet čas s přípravou výběrového řízení, jeho následným průběhem a vyhodnocením, není třeba studovat zákonné podmínky, ani podmínky poskytovatele dotace při zadávání veřejných zakázek. Naše služby v oblasti zadávání veřejných zakázek Vám zajistí jednoduchý a bezpečný způsob zpracování celého procesu od přípravy výběrového řízení až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Jak dlouho trvá výběrové řízení? Uvádíme 2 modelové příklady

Zjednodušené podlimitní řízení
 • 01/2022 – zahájení zadávacího řízení
  • uveřejnění na profilu zadavatele
 • 01/2022– lhůta pro podání nabídek + otevírání nabídek
  • (min. 11 prac. dnů)
 • 01/2022– posouzení a hodnocení nabídek
 • 02/2022– rozhodnutí o výběru dodavatele
 • 02/2022– oznámení o výběru dodavatele
 • 02/2022– konec lhůty pro podání nabídek
  • (15 kalend. dnů)
 • 02/2022– schválení smlouvy v Zastupitelstvu/Radě
 • 02/2022- ověření skutečného majitele
 • 03/2022 – podpis smlouvy s vybraným dodavatelem

První příklad se realizuje ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZZVZ. Pokud by se jednalo o stavební práce, tak jde o veřejnou zakázku mezi 6.000.000 Kč – 50.000.000 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného je patrné, že na realizaci výběrového řízení je potřeba 52 dní (cca 2 měsíce). Pokud by však došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu úprav zadávacích podmínek (např. změna rozpočtu), pak je nutné počítat s delší lhůtou.

Mimo režim zákona (VZMR) – př. OPŽP, nebo IROP
 • 01/2022- zahájení výběrového řízení
  • odesláním výzvy určeným firmám, popř. uveřejnění na profilu zadavatele, či na úřední desce
 • 01/2022– lhůta pro podání nabídek + otevírání nabídek
  • (min. 10 kalend. dnů)
 • 01/2022– posouzení a hodnocení nabídek
 • 01/2022– rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení smlouvy v Zastupitelstvu/Radě
 • 01/2022– oznámení o výběru dodavatele
 • 02/2022– podpis smlouvy s vybraným dodavatelem

Druhý příklad se realizuje jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim ZZVZ. Pokud by se jednalo o stavební práce, tak jde o veřejnou zakázku mezi např. 1 Kč – 6.000.000 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného je patrné, že na realizaci výběrového řízení je potřeba 32 dní (cca 1 měsíc). Pokud by však došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek z důvodu úprav zadávacích podmínek (např. změna rozpočtu), pak je nutné počítat s delší lhůtou.

Buďte připraveni a zajistěte si kvalitního dodavatele včas.
Firmy plánují své kapacity i rok dopředu.

Dotační služby

Nabízíme Vám kompletní administraci projektu při zpracování žádosti o dotaci.

 • Analýza projektového záměru
 • Vyhledání vhodného dotačního titulu
 • Zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh(jako např. studie proveditelnosti, finanční analýza, podnikatelský plán, odborné posudky, energetické audity atd.)
 • Poradenství / administrace / technická pomoc při přípravě a realizaci projektu
 • Dotační monitoring

Stanovte si investiční priority a nechejte si připravit projektovou dokumentaci k zamýšleným projektům. U větších akcí ve většině případů poskytovatel dotace vyžaduje mít stavební povolení.

Administrace změn

Nabízíme Vám kompletní administraci změn závazků ze smluv.

 • Klasifikace změn
 • Hlídání limitů (hodnota změny/cenový nárůst)
 • Revize dodatku a změnových listů
 • Uveřejnění dodatku na profilu zadavatele
 • Příprava a odeslání formuláře Oznámení o změně závazku do věstníku veřejných zakázek

Při předání staveniště si nastavte s dodavatelem pravidla pro vykazování změn (VCP/MNP). Sledujte hodnotu víceprací a méněprací a dle kategorie a výše změny postupujte dle zákona (§222) nebo metodiky poskytovatele dotace. Změnová řízení je potřeba aplikovat také u menších projektů, kde neprobíhalo výběrové řízení podle zákona.

Ostatní služby

Nabízíme Vám další související služby:

 • Výkon technického dozoru stavebníka
 • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
 • Projektová činnost
 • Finanční analýza
 • Rozvojové studie
 • Školení a vzdělávání
 • Poradenská a konzultační činnost

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.) Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Nepodceňte dozor stavby. Problematika technologie stavby je komplikovaná. Kvalitní dozor Vám ušetří Váš čas i peníze. Zajistěte si technického dozora včas.