Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MMR – Změna při zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele od 1. 6. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualitu, která informuje o změně v postupu zadavatele před uzavřením smlouvy při zjišťování skutečného majitele vybraného dodavatele.

V souvislosti přijetím novely zákona č. 253/2018 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a přijetí nového zákona o evidenci skutečným majitelů dojde od 1. června 2021 také ke změnám v Zákoně o zadávání veřejných zakázek:

V důsledku předmětné změny již nebude možné uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, který je českou právnickou osobou, pokud nepůjde zjistit jeho skutečné majitele z evidence skutečných majitelů. Zadavatel tak bude povinen takového vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. V případě zahraničních dodavatelů bude zadavatel postupovat jako doposud a zahraničního vybraného dodavatele vyzve k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence, k identifikaci skutečných majitelů a k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečných majitelů k vybranému dodavateli.

V souvislosti s touto změnou bude vydáno výkladové stanovisko.

(Pro úplný přehled o změnách lze odkázat na část dvacátou první – a důvodovou zprávu – zákona č. 527/2020 Sb., která změnu ZZVZ obsahuje https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2020&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=4)

Zdroj: portal-vz.cz