Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

NPŽP – Oblíbená dotace na domovní čistírny odpadních vod je zpět

Oblíbené dotace se vrací. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren pro oblasti, kde není z technického či ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Příjem žádostí: 2.3.2020 – 30.6.2021 

Alokace: 200 000 000 Kč

Na co můžete dotaci získat

Dotaci získáte na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

Kdo může žádat

Obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Výše příspěvku

Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu.

Dotace může pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, je možné zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let.

Termíny

Žádosti o podporu o dotace na domovní čistírny odpadních vod přijímá SFŽP ČR od 2. března až do 30. června 2021, případně do vyčerpání alokace.

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2024.

Více informací naleznete na stránkách Národního programu Životní prostředí.

Zdroj: narodniprogramzp.cz