Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MMR – Blíží se konec příjmu žádostí – Komunitní dům seniorů 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2021 v rámci programu 117 06 Podpora bydlení z podprogramu 117D064 Podporované byty (dále jen „výzva“) pro dotační titul č. 1 Pečovatelský byt (dále také „DT1“) a dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů (dále také „DT3“).

Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života.

Lhůta pro podání žádosti:
Lhůta pro podání žádosti začíná běžet dnem 15. ledna 2021 a končí dnem 9. dubna 2021. Žádosti budou přijímány nejpozději do 9. dubna 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den a čas doručení žádosti do datové schránky MMR.

Okruh oprávněných žadatelů o dotaci:
Oprávněným žadatelem o dotaci je obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy, příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem, veřejně obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, společnost komanditní, akciová společnost, evropská společnosti, družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost, církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích, a náboženských společnostech (dále jen „žadatel“).

Výše dotace:
Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky maximálně 600 000 Kč na jeden byt.

Dotace může být poskytnuta pouze na:

  • novostavbu bytového domu,
  • stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě,
  • nástavbu nebo přístavbu, pokud jí vznikne nový byt, vyjma nástaveb nebo přístaveb v rodinném domě,
  • stavební úpravy bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení a k uzavření nájemní smlouvy,
  • stavební úpravy, nástavbu nebo přístavbu rodinného domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení, pokud z něj vznikne bytový dům.

Alokace výzvy:
Výše alokace pro tuto výzvu je 250 mil. Kč

Více informací najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Zdroj: mmr.cz