Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MZE – Výzva v rámci podprogramu „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I“

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu 129 403 „Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody I.“ (dále jen podprogram „129 403″).

Žádosti o podporu v rámci podprogramu 129 403 jsou přijímány od 20. května 2021 do 30. září 2021 nebo do vyčerpání alokace (doba otevření výzvy bude minimálně pracovních 5 dní). Celková alokace výzvy je 1 000 mil. Kč.

Žádosti o poskytnutí finanční podpory se podávají prostřednictvím Jednotného dotačního portálu pod záštitou Ministerstva financí a to v rámci následujících výzev:

  • 129 403-1_1 Výstavba a zabezpečení vodárenské infrastruktury – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,
  • 129 403-1_2 Obnova a modernizace vodárenské infrastruktury – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody,
  • 129 403-1_3 Smart Metering – Podpora opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Oprávnění žadatelé:

  • obce,
  • svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku,
  • vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno. Akce musí tvořit funkční celek.

Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2025.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva zemědělství.

Zdroj: eagri.cz