Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

MZE – Výzva v rámci programu „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ (dále jen program 129 410).

Lhůta pro podání žádosti o podporu v rámci programu 129 410 se stanovuje od 1.4.2021 do 30.9.2021 nebo do vyčerpání alokace.

Alokace je vyhlášena ve výši 1 500 mil. Kč z prostředků kapitoly MZe.

Žádosti o poskytnutí finanční podpory se podávají prostřednictvím Jednotného dotačního portálu pod záštitou Ministerstva financí (dále jen „JDP“) na: https://isprofin.mfcr.cz/rispf v rozsahu přílohy č. 2 Pravidel, a to v rámci následujících výzev:

  • 129 412-1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III
  • 129 413-1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III

Registraci na JDP lze provádět již nyní, ale uvedené výzvy budou pro podávání žádostí dostupné od 1. 4. 2021.

Oblasti podpory:
Pitná voda (podprogram 129 412):

Název výzvy JDP: 129 412-1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů III

  • výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů minimálně pro 50 obyvatel v obcích nebo místních částech do 2 000 obyvatel,
  • výstavbu a modernizaci zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích do 2 000 obyvatel.

Název výzvy JDP: 129413-1 Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury kanalizací III.

  • výstavbu a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce),
  • výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojených s výstavbou ČOV podle předchozího bodu,
  • dostavbu hlavních kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV,
  • odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místí (městské) části spojené s výstavbou ČOV v obcích minimálně pro 50 obyvatel nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.

Maximální výše podpory je až 70 % z uznatelných nákladů a současně podpora na jeden projekt může činit maximálně 5 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé
a) obce,
b) svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroj nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazky, ručí za závazku svazku,
c) vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (PRVKÚK) a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci popř. stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno. Akce musí tvořit funkční celek.

Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31.12.2025.

Více informací najdete na stránkách resortního portálu Ministerstva zemědělství.

Zdroj: eagri.cz