Výběrová řízení, administrace, dotace…

Rychlý kontakt

+420 739 662 556
info@kmadmin.cz

SFDI – Výzva – Cyklistické stezky

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil výzvu „Cyklistické stezky“.

• Příspěvek v maximální výši 85% celkových uznatelných nákladů Akce.
•  Termín podání žádostí je 1. února 2021

Oproti Pravidlům z let minulých došlo k níže uvedeným změnám. Současně je žadatelům doporučeno, aby se důkladně seznámili s úplným zněním Pravidel a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek.

Změny Pravidel oproti roku 2019:

 • Žádost lze podat třemi způsoby:
  • elektronicky prostřednictvím datové schránky veškeré dokumenty dle článku 7.1 Pravidel kromě projektové dokumentace a video-prezentace, tyto je možno předat osobně na podatelnu SFDI nebo zaslat doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
  • osobně na podatelnu SFDI (v listinné podobě pouze projektová dokumentace, ostatní dokumenty na datovém nosiči dle článku 7.1 Pravidel), nebo
  • zasláním doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (v listinné podobě pouze projektová dokumentace, ostatní dokumenty na datovém nosiči dle článku 7.1 Pravidel).
   V případě podání žádosti ve fyzické podobě, žadatel na přiloženém datovém nosiči nahraje Žádost a Čestná prohlášení dle typu žadatele podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem nebo uznávaným elektronickým podpisem;
 • V návaznosti na změnu způsobu financování příspěvků schválenou Výborem SFDI v dubnu letošního roku budou moci oprávnění žadatelé předkládat žádosti o příspěvek nejpozději dne 1. února 2021. Přibližně do poloviny roku 2021 budou tyto žádosti posouzeny a budou předloženy Výboru SFDI ke schválení;
 • Příspěvek může být poskytnut pouze k úhradě skutečně vzniklých uznatelných nákladů bezprostředně souvisejících s realizací akce, které vznikly v období po schválení příspěvku na akci Výborem SFDI;
 • Dále byly provedeny dílčí změny spíše formálního charakteru, byly upřesněny některé pojmy, zejména v příkladech neuznatelných nákladů, specifikovány uznatelné náklady pro cyklopruhy, doplněna vyjádření dotčených orgánů;
 • Při realizaci jízdních pruhů na komunikaci jiného vlastníka žadatel má nově povinnost doložit smlouvu o spolupráci;

Pravidla jsou k dispozici na https://www.sfdi.cz/poskytovani-prispevku/

Zdroj: sfdi.cz